اطلاعات فردی

مهارت شما در زبان انگلیسی چه قدر است؟

ترجمه:
عالیخوبمتوسطضعیف
نوشتن:
عالیخوبمتوسطضعیف

زمینه‌های همکاری
برخی از زمینه‌های همکاری شرکت به شرح ذیل می‌باشد؛ خواهشمند است درصورت تمای پیوستن به شبکه متخصصان این شرکت، در هر یک از زمینه های مذبور، گزینه مورد نظر را انتخاب نموده و مشخصات تفصیلی آن را تکمیل نمایید. لازم به توضیح است در صورت عدم وجود زمینه مورد نظر از گزینه سایر استفاده نمایید.

عارضه‌یابی و تعالی‌سازمانیسیستم سازی(مدیریت فرآیند‌ها)برنامه ریزی راهبردی(اهداف، چشم انداز، مأموریت، برنامه عملیاتی و....استاندارد سازیکانون ارزیابی شایستگیپژوهش های کاربردیتدوین بیزینس مدل (canvas) و کوچینگ کسب‌وکارهاتولید محتواسایر

سوابق شغلی/پروژه‌ای
عنوان فعالیت/نام محل کار و سمت شغلی قبلی خود را وارد کنید.
پنج عنوان از مهم ترین ویژگی های خودتان را درج نمایید:

مهارت‌ های مرتبط (آموزش‌های آکادمیک/ تجربی)‌
عنوان مهارت و سطح توان تخصصی خود را وارد کنید

خودارزیابی توان تخصصی
در کدام یک از سطوح همکاری تمایل و توان فعالیت دارید؟
سطح1- کارشناس پروژهسطح2- مدیر پروژهسطح3- ناظر عالی پروژهسطح 4- مشاور پروژه

سایر اطلاعات
آیا امكان عزیمت به ماموریت های خارج از استان برایتان وجود دارد؟
بلهخیر
محدودیت های سفر:

لطفا عکس پرسنلی خود را بارگذاری نمایید.

لطفا فایل رزومه خود را بارگذاری نمایید.