طرح یکپارچه‌سازی فرم‌ها-سفیدطرح یکپارچه‌سازی فرم‌ها -رنگی
طرح خدمت خادم و مخدوم-سفیدطرح خدمت خادم و مخدوم-رنگی
معماری سازمانی و مهندسی مجدد -سفیدمعماری سازمانی و مهندسی مجدد -رنگی
پروژه‌های عمرانی-سفیدپروژه‌های عمرانی-رنگی
بهبود رویه نقشه برداری-سفیدبهبود رویه نقشه برداری-رنگی
طبقه‌بندی و بهبود فرآیندها-سفیدطبقه‌بندی و بهبود فرآیندها-رنگی
بهبود فرآیندهای شهرسازی تهران-سفیدبهبود فرآیندهای شهرسازی تهران-رنگی
بهبود فرآیندهای درآمدی-سفیدبهبود فرآیندهای درآمدی-رنگی